Voorwaarden verhuur

Motorfietsverhuur-voorwaarden van MOTORINI te Kruiningen
Reserveren van een motorfiets (hierna te noemen: motor) kan aan onze balie in de showroom of via onze website: www.motorini.nl/nl/verhuur/. Bij het reserveren gelden de volgende voorwaarden.

1. Er dient, nadat er een motor geboekt is, een vooruitbetaling van € 25,00 gedaan te worden. Dit kan contant, via pin, per bank of via iDeal op onze website. Bij het willen huren voor een periode die langer is dan 3 dagen, wordt er 50% van het totale huurbedrag als aanbetaling verwacht. De vooruitbetaling wordt uiteraard verrekend met het huurbedrag die voldaan wordt als de motor weer ingeleverd wordt.
2. Indien u binnen 48 uur voor de huurdatum de geboekte motor annuleert, zijn wij gerechtigd het hele huurbedrag in rekening te brengen. U krijgt dan een factuur opgestuurd die u dient te betalen. Indien u voor die 48 uur annuleert, bent u alleen de aanbetaling kwijt. Deze aanbetaling kan niet meegenomen worden naar een eventuele volgende boeking die u zou later zou willen doen. Alleen bij directe boeking van een andere datum zal 50% van de aanbetaling in mindering op de huur gebracht worden. Als u geen aanbetaling heeft gedaan, zijn wij gerechtigd dit alsnog in rekening te brengen. Indien bij opgaaf van geldige reden, b.v. medisch, ziekte, overlijdenis in de familie, etc., wordt van voorwaarde 2 afgezien. U dient wel te kunnen aantonen dat u een geldige reden heeft. Helaas zijn wij genoodzaakt om bovenstaande voorwaarden te moeten toepassen, daar er te vaak misbruik wordt gemaakt van onze welwillendheid.

BEPALINGEN VOOR HET HUREN VAN MOTOREN BIJ MOTORINI

1. BEPALING VAN DE HUURPRIJS.
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief, zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. Indien Motorini toestemming heeft gegeven de motor terug te brengen op een tijdstip waarop de verhuurder niet in staat is de motor feitelijk te ontvangen en te inspecteren, dan loopt de huurtijd tot het tijdstip van feitelijke ontvangst en inspectie van de motor door de verhuurder. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Huurder verbindt zich ervoor zorg te dragen, dat de kilometerteller, ook ten aanzien van de aansluitpunten van de kabel intact en aangesloten blijft. Indien de kilometerteller defect raakt, dient zulks onmiddellijk te worden gemeld aan de verhuurder.

2. VERLENGING VAN DE HUUR. Huurder is verplicht de motor uiterlijk op de dag, plaats en het tijdstip, dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen.

3. OVERSCHRIJDING VAN DE HUUR. Indien de motor niet binnen de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij de verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de motor, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode als dan verhoogd wordt met een bedrag van € 50,- onverminderd de eventuele door de verhuurder verder te lijden schade en de te maken kosten, tenzij huurder aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een technisch mankement van de motor, dat reeds in aanleg aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst.

4. AFREKENING HUURBEDRAG. De schulden van de huurder worden beschouwd als  rengschulden. Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling contant te geschieden. Een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling reserveringsvergoeding en/of waarborgsom kan worden verlangd. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft bij betaling, zal het verschuldigde bedrag verhoogt worden met incasso-, gerechts- en andere inningskosten

5. KOSTEN TIJDENS HUURTIJD. Gedurende de tijd, dat huurder over het voertuig beschikt, zijn kosten aan het gebruik van de motor gebonden, zoals motorbrandstof en stalling voor rekening van de huurder.

6. GEBRUIK HUURMOTOR. Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde berijder mag de motor besturen. Het doorverhuren van de motor is niet toegestaan. Huurder dient ervoor te zorgen dat de motor op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt uitsluitend op de verharde wegen en dat voor overbelasting en beschadiging wordt gewaakt. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijk en geestelijke gesteldheid bezit, die tot het goed besturen vereist is. Het is niet toegestaan de motor te gebruiken voor het vervoer van personen en/of
goederen tegen betaling, voor het geven van rijonderricht en voor wedstrijden of  betrouwbaarheidsritten. Zonder toestemming van verhuurder mag de motor niet buiten de Europese Unie worden gebracht. De huurder dient ervoor te zorgen, dat geregeld het oliepeil, koelvloeistofniveau en bandenspanning wordt gecontroleerd en de ketting gesmeerd en (bij langere huur) dat de motor op tijd onderhoud krijgt.

7. REPARATIES EN ONDERHOUDSBEURTEN. De kosten van onderhoudsbeurten komen voor rekening van Motorini. De kosten van vervanging van banden, ketting/tandwielen e.d. die niet het gevolg is van normale slijtage (bijv.door een “burn out” of “wheelie”) betaalt de huurder. Indien de kosten van een noodreparatie een bedrag van € 50,00 niet te boven gaan, kunnen deze werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder ten uitvoer worden gelegd. Voor een bedrag van meer dan € 50,00 dient de verhuurder vooraf toestemming te verlenen, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn. De door huurder betaalde noodreparatie en de na toestemming van de verhuurder elders uitgevoerde door de huurder betaalde reparaties worden door de verhuurder tegen overlegging van de kwitanties vergoed. Bij reparatie vervangen onderdelen dienen te worden ingeleverd. Lekke band(en) zijn voor risico van de huurder.

8. UITRUSTING MOTORFIETS. Voordat huurder de motor gaat berijden, dient hij na te gaan of de opgegeven uitrusting aanwezig is en hiervan aantekening is gemaakt op de huurovereenkomst. Eventueel aanwezige schade aan de huurmotor dient op de huurovereenkomst te worden aangetekend. Huurder is ook aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van de papieren, zoals kentekenbewijzen en grensdocumenten. Huurder is verplicht de waarde van niet terug gegeven onderdelen, gereedschap, slot en papieren bij het terugbrengen van de motor te vergoeden. Huurder moet de motor in goede staat bij Motorini terug bezorgen.

9. VERZEKERINGEN. A. WA-verzekering. De verhuurder verklaart dat er ten behoeve van de motorfiets een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de huurder, die de verhuurder terzake vrijwaart, blijft evenwel- schade aan derden die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed. Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade- het (eventuele) eigen risico. De verzekeringsvoorwaarden liggen bij de verhuurder ter inzage. B. Casco-dekking. De verhuurder verklaart dat de motor tegen casco schade is gedekt. Voor rekening van de huurder blijft evenwel te allen tijde het eigen risico en schade ontstaan bij het gebruik in strijd met artikel 6- schade ontstaan wanneer de bestuurder van de motor ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moet worden
geacht de motor naar behoren te besturen. Schade ontstaan door opzettelijk handelen van de  huurder/bestuurder schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen of bedienen van het desbetreffende type motor. Bij diefstal bent u uw volledige eigen risico kwijt. Is verzuimd het bijgeleverde slot te bevestigen dan is de huurder bij diefstal aansprakelijk voor de gehele schade. ’s Nachts moet de motor liefst in een afgesloten ruimte op slot gezet worden.

10. SCHADE. De verhuurder staat garant dat de motor op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert. In geval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met de onder de huurovereenkomst vallende motor, is huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch binnen 24 uur in kennis te stellen en daarna de instructies van de verhuurder op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een schade aangifteformulier. De bestuurder van de gehuurde motor dient in het desbetreffende geval door de politie rapport of proces verbaal te doen opmaken. In geval van schade door een ongeval kan een eventuele repatriëring aangevraagd worden bij de verzekeraar vermeld op de groene kaart. In gevallen dat repatriëring niet gedekt is door de
verzekering komt deze voor rekening van de huurder.

11. SCHADE VAN DE HUURDER. Huurder heeft, indien verder rijden met de gehuurde motor ten gevolge van een defect dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, recht op vergoeding van kosten en schaden, evenwel tot een maximum van € 50,00 dan wel vervangend vervoer tegen daarvoor geldende tarieven e.e.a. ter keuze van Motorini. In alle andere gevallen, waarbij verder rijden onmogelijk is, heeft huurder geen recht op vergoeding van kosten en schade of vervangend vervoer. Voor schade aan de lading, hoe dan ook ontstaan, is Motorini nimmer aansprakelijk, evenmin als voor andere gevolgschade.

12. BEDRIJFSSCHADE. De huurder is aansprakelijk voor de door de verhuurder te lijden bedrijfsschade, voorzover deze schade geleden wordt door opzet of grove nalatigheid of
grove schuld van de huurder of de bestuurder. Deze wordt thans voor beide partijen bindend bepaald op het objectief vast te stellen aantal reparatiedagen, vermenigvuldigd met 80% de huurprijs per dag.

13. VRIJWARING VERHUURDER. De huurder vrijwaart Motorini voor alle schade van opzittenden of derden, waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes, die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of opzittende gepleegde strafbare feiten.

14. WAARBORGSOM / RESERVERINGSVERGOEDING. De waarborgsom / reserveringsvergoeding strekt tot verhaal van de huursomming in geval de huurder door welke oorzaak dan ook, geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde motor. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade tot betaling waarvan de huurder krachtens de bepalingen van de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van Motorini tot volledige schadevergoeding.

15. ONTBINDING VAN DE HUUR. Motorini is gerechtigd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de motor te stellen, indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, of niet op tijd of niet ten volle nakomt bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van huurder, bij vestiging in het buitenland van huurder, bij vordering van overheidswege van de desbetreffende verhuurde motor, dan wel bij beslag op deze motor, of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarmede de verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was. Huurder machtigt bij deze Motorini of door deze aangewezen personen om de motor te controleren waar deze zich bevindt dan wel zich weer in het bezit van de motor te stellen. In het geval dat de motor door de verhuurder is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de terzake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

Motoren  |  Brommers  |  Scooters  |  Quads 
© 2019 MOTORINI
STATIONSWEG 28 | KRUININGEN - YERSEKE | 4416 PJ | TEL: 0113 - 320014
privacy verklaring